วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยความงาม รวมถึงความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้น

ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์
1.ทำให้คนมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี มองอย่างมีเหตุผล
2.ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
3.ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
4.สร้างเสริมประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวาง เพื่อดำรงอย่างสันติสุข
5.ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและสามารถบูรณาการ เพื่อประยุกต์ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์ต่อวิชาชีพพยาบาล
วิชาชีพพยาบาลเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การที่มีผู้มารับบริการมาใช้บริการรักษาพยาบาล หากพยาบาลมีจิตใจอ่อนโยน นุ่มนวลก็จะทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกสดชื่น มีความสุขไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

เครื่องดนตรี 4 ภาค

เครื่องดนตรี 4 ภาค
ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน